PRAGUE
2016 · Catalunya

Rehabilitació habitatge a Moià

Degut a l’aparició d’esquerdes i d’altres patologies estructurals en tota l’edificació i segons l’anàlisi realitzat pels arquitectes durant les visites realitzades durant el mes de febrer de 2016, es conclou que els elements portants verticals de l’habitatge, conformats per murs de càrrega d’obra massissa de diferents gruixos, no acompleixen amb els requisits resistents necessaris per suportar les càrregues actuals.

Per tant, és decreta intervenir consolidant aquests murs de càrrega a través de recrescuts de mur de fàbrica massissa, solidaritzant les dues capes a través d’ancoratges metàl·lics. També es determina que cal substituir o afegir bigues metàl·liques als forjats existents per tal d’absorbir les excentricitats existents entre els murs de càrrega actuals, sobretot entre els murs de planta baixa i planta primera.

La urgència d’aquestes actuacions és alta ja que degut al pas del temps i les condicions climatològiques normals, el deteriorament dels materials que conformen tant murs de càrrega com bigues i llates de fusta s’ha accelerat i perilla l’estabilitat global de l’edifici.

Emplaçament

Carrer del Palau 1, Moià.

Client

Privat

Superfície

409 m2

Data projecte

2016

Període obra

2016

SHARE PROJECT