PRAGUE
1992 · Catalunya

Patent de “Solució seca” per a l’aluminosi

Es tracta de projectes de solucions estructurals adients per les reparacions dels habitatges al barri Turó de la Peira.
Prèviament a la redacció del projecte, se realitza l’aixecament de la disposició estructural de l’edifici i se redacta la Diagnosi en el Dictamen actualitzat, on es defineix l’àmbit d’actuació estricta contemplat en cada projecte.
La descripció de la disposició estructural queda reflectida en el Dictamen inclòs a la Diagnosi i en els plànols de les diferents plantes que componen l’edificació.
Les característiques principals de l’actuació deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que guien el procés de disseny de cada intervenció:
– Estudi de la secció transversal de l’edifici que permet apreciar que l’alçada interior dels pisos, adient per a la construcció de les solucions proposades.
– Criteris de tractament generals i de conjunt per a les façanes i altres elements comuns.
– Classificació segons sistemes de reparació diferenciats en A, B, C…dels sostres, reforçaments dels murs de càrrega, reparacions de façana i coberta i adequació de les instal·lacions.
– Fitxa de control per a cada habitatge, on s’hi relacionen les intervencions a realitzar i on es deixa constància de totes les incidències que es produeixin. Setmanalment, s’actualitza aquesta fitxa, per poder fer un bon seguiment del procés de l’obra.
– Seguiment de la resta del edifici per a controlar-ne el possible deteriorament i, així, detectar l’aparició de noves lesions, cas de produir-se.

COAUTOR: Juan Luis Sánchez Pro.

Emplaçament

Turó de la Peira, Barcelona.

Client

Ajuntament de Barcelona.

Superfície

-

Data projecte

1992-2012

Període obra

1992-En Construcció

SHARE PROJECT