PRAGUE
2005 · Catalunya

Façanes Estadi Olímpic Lluís Companys

L’objecte d’aquest projecte és la reparació dels revestiments de les façanes, la rehabilitació o substitució de les fusteries malmeses, i el reforç estructural de la torre de la façana oest de l’Estadi Olímpic de Montjuïc “Lluís Companys”.
La intervenció del 1992 va reforçar parcialment la torre existent mitjançant un folre interior de formigó armat. Aquest projecte proposa estendre aquest folre a tota l’alçada de la torre per tal de garantir-ne l’estabilitat. La connexió entre el folre nou i l’existent es realitza ancorant l’armadura vertical del primer en el segon. El reforç de la coberta existent es realitza mitjançant una llosa de 15 cm. de gruix de formigó HA-30 armat amb acer inoxidable. El projecte restaura l’aplacat de pedra natural i artificial de tota la façana de l’Estadi. Les zones aplacades originalment de pedra natural (el sòcol), s’aplaquen novament amb pedra natural de 110 mm. de gruix. La resta de superfícies s’aplaquen amb pedra artificial de 110 mm. de gruix a la zona encoixinada i de 60 mm de gruix a la resta de superfícies.
Les característiques principals de l’actuació deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Sectorització, catalogació i protecció. Per tal de simplificar la realització de l’obra es va realitzar un projecte de sectorització del edifici, dividint els panys independents de totes les façanes en vint-i-set sectors i una catalogació dels elements arquitectònics singulars per a garantir-ne la geometria. Paral·lelament es va realitzar un projecte de proteccions per a garantir la seguretat dels usuaris durant les obres.
– Actuacions generals a les façanes consistents en la retirada de l’aplacat de pedra existent, desmuntatge i rehabilitació de les fusteries, regularització de la superfície resultant de formigó, col·locació del nou aplacat i segellat de les juntes.
– Actuacions a la torre de la façana oest consistents en el reforç de la coberta de la torre i la substitució de l’antiga escala per una nova escala metàl·lica.
– Substitució de la xarxa de desguassos i del mobiliari urbà.

Emplaçament

Muntanya de Montjuïc, Barcelona

Client

Barcelona Promoció S.A.

Superfície

120.000 m2

Data projecte

2005

Període obra

2006-2008

SHARE PROJECT