PRAGUE
2011 · Catalunya

Edifici Banesto a Plaça Catalunya

Donat que aquest edifici està catalogat com a bé urbanístic protegit, el projecte ha seguit el criteri de manteniment de la composició original per tal de conservar l’estètica inicial de l’edifici.
Les lesions estan constituïdes, fonamentalment, per les fissures, despreniments superficials, oxidació d’antics ancoratges, taques i petits escrostonaments que apareixen en els aplacats i els elements ornamentals que formen la façana de l’edifici. Aquest projecte ha proposat les solucions que es consideren adients per a restaurar la façana, tornant-la al seu estat original i protegint-la respecte dels agents atmosfèrics que en són la principal causa de deteriorament.
Es recuperen els aplacats, les balustrades i els demés elements ornamentals de la façana sense alterar la composició i l’acabat exterior de l’edifici. Pel que respecta a les fusteries de les obertures, aquestes es netejaran i es pintaran de nou.

Emplaçament

Plaça Catalunya10-11 i Passeig de Gràcia 1, Barcelona.

Client

Edifitech, S.L.

Superfície

2.700 m2

Data projecte

2011

Període obra

2011-2012

SHARE PROJECT