PRAGUE
2012 · Catalunya

Casa C-G

El projecte de reforma es realitza en un edifici  entre mitgeres format per planta baixa, dues plantes pis, planta sota coberta i una coberta formada per un petit terrat i dues vessants inclinades  de teula àrab.

L’habitatge té forma rectangular i s’organitza a través d’una escala central que divideix la planta en dos sectors. El sector que dóna a la façana del carrer amb orientació nord i el sector que dóna al pati interior de parcel·la amb orientació sud.

La reforma consisteix en una reordenació de les peces de la planta baixa i les cambres higièniques de les plantes superiors, la preparació de l’habitatge per poder-hi instal·lar un ascensor en el futur, la renovació de la instal·lació elèctrica (molt obsoleta), la rehabilitació dels paviments interiors i la modificació  de la planta de sota coberta per poder-hi ubicar una zona d’instal·lacions i un terrat en millors condicions.

Exteriorment es pintaran les façanes seguint amb els tons càlids existents i permesos per la normativa vigent. També es col·locarà a coberta, a la vessant sud, dues plaques solars per donar aigua calenta sanitària a l’habitatge.

Emplaçament

La Garriga, Barcelona.

Client

Privat

Superfície

219,55m²

Data projecte

2012

Període obra

2012 - 2013

SHARE PROJECT