PRAGUE
1998 · Catalunya

42 habitatges a Tiana

Aquest projecte comprèn la construcció de 42 habitatges de preu taxat i 42 places d’aparcament d’iniciativa pública.
La proposta s’estructura en tres edificis, construïts en una vessant de pendent suau del Maresme. La disposició privilegiada dels pisos busca el màxim assolellament i les millors visuals llunyanes.
Els pisos tipus són idèntics en planta baixa i plantes primera i segona: rectangulars de 12mts (fondària edificable) x 8.25 m, amb només unes poques excepcions en els pisos de planta baixa dels testers, que creixen en biaix, per a recuperar la superfície perduda amb els vestíbuls d’accés. Dels 42 habitatges, 41 són de quatre dormitoris, i tan sols un és de tres dormitoris.
Les característiques principals de l’organització i de la forma de l’edifici es deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Cerca d’una correcta adequació a les possibilitats edificatòries del solar.
– Tractament de la intervenció per tal que esdevingui un conjunt homogeni. Consideració dels espais entre edificis com espais comunitaris amb lliure accés des dels carrers perimetrals.
– Unificació dels tipus edificatoris tant a nivell de planta com a nivell d’imatge externa. L’ordenació preveu una planta tipus de característiques funcionals precises i amb una estandardització de les solucions tant interiors com de façana.
– Cura amb la relació entre la planta baixa, en tant que destinada a habitatges, i l’espai públic immediat. Per aquest motiu es proposen lleugerament elevades sobre la rasant de l’espai comunitari i amb un jardí vinculat a l’habitatge, que s’aboca com a terrassa damunt de la zona comunitària del bloc inferior.
– Resolució de la pell de l’edifici amb un únic tractament superficial que incorpora tant la planta baixa com els pisos superiors.
– Situació dels aparcaments en soterrani dins els límits de l’envolvent externa dels blocs per tal de lligar i abaratir l’estructura. Els accessos es produeixen des del carrer dels Vessants, i ho fan per sota dels testers més propers al carrer, permetent una major privacitat d’aquestes plantes baixes.

PREMIS: 1997. Equip guanyador del concurs públic convocat per l’IMPSOL per a la redacció del projecte bàsic, executiu i la direcció d’obres d’un edifici d’habitatges a Tiana.

PUBLICACIONS:
– Habitatge assequible. la proposta de l’IMPSOL. “Tiana 42 habitatges”.1997.

Emplaçament

Camí de Sant Romà, Tiana, Barcelona.

Client

IMPSOL Promoció Pública.

Superfície

5.625m²

Data projecte

1998

Període obra

1998-2000

SHARE PROJECT