PRAGUE
2000 · Catalunya

Torre de les Aigües

L’edifici va ser construït a començaments del segle XX com a dipòsit de regulació de la xarxa d’aigua potable de Barcelona. És, doncs, una construcció de gran valor històric, una peça d’arqueologia industrial que s’ha anat malmetent amb els anys i que es restaura per a convertir-la en visitable, sense perdre les seves funcions originals. Les actuacions necessàries per tal de restaurar la Torre es van realitzar tant a l’exterior com a l’interior.
Les característiques principals de l’actuació deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Tota la rehabilitació es du a terme amb la voluntat de reproduir la imatge inicial de la torre, però incorporant tots els avanços tecnològics que faciliten el control del dipòsit regulador i garanteixen la seguretat de l’ascensor.
– A la coberta es realitzen les següents actuacions: desmuntatge dels acabats de la coberta existent, reparació de l’estructura metàl·lica netejant-la amb raig de sorra de sílice i protegint-la amb una capa de pintura de components epoxídics i revestiment amb pintura de dissolució metàl·lica abans de construir una nova coberta, amb estructura metàl·lica, llata i encadellat de fusta, làmina impermeable i acabat d’escames de zenc.
– Reparació de totes les esquerdes de les passarel·les exteriors.
– Neteja de la façana amb raig d’aigua a pressió i substitució dels totxos malmesos. Els paraments de fàbrica es protegeixen amb l’aplicació d’un hidrofugant i els paraments de pedra artificial amb l’aplicació d’un mineralitzador.
– Reparació de la barana exterior, les fusteries i les reixes. El paviment de la terrassa es substitueix per un altre de formigó.
– Reparació de l’escala de cargol, el tancament de l’ascensor i l’estructura metàl·lica d’aquest, netejant-los amb raig de sorra de sílice, substituint els perfils metàl·lics malmesos, i protegint tots els perfils metàl·lics amb una capa de pintura de components epoxídics i un acabat amb pintura de dissolució metàl·lica.
– A l’interior es netegen i reparen tots els paraments.
– Col·locació d’un nou ascensor de velocitat variable, com l’inicial.

Emplaçament

Tibidabo, Barcelona.

Client

Societat General d’Aigües de Barcelona

Superfície

-

Data projecte

2000

Període obra

2002

SHARE PROJECT