PRAGUE
2007 · Catalunya

Palau de Justícia de Barcelona

Amb motiu del centenari de la inauguració del Palau de Justícia (1908), es va proposar la recuperació de la imatge monumental de l’edifici com a Seu dels màxims òrgans judicials de Catalunya, fent desaparèixer els signes d’envelliment i deteriorament mitjançant la rehabilitació i reforma de les cobertes, les façanes i el vestíbul. Després d’aquestes reformes, l’edifici acollirà el Consell de Justícia de Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la Fiscalia Superior de Catalunya.
La intervenció s’ha dut a terme en tres fases:
Fase 1 VESTÍBUL: Proteccions a les façanes exteriors
Actuacions de rehabilitació al vestíbul, incloent la restauració de la lluerna
Fase 2 COBERTES: Rehabilitació de les cobertes
Fase 3 FAÇANES: Restauració de les façanes exteriors i de les façanes dels patis interiors.

Les característiques principals de l’actuació deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny de totes les fases:
– Restauració dels elements constructius recuperant, quan se’n té constància, els acabats i els colors originals, utilitzant criteris de coherència amb les regles neoclàssiques utilitzades pels arquitectes Josep Doménech i Estapà i Enric Saguier.
– Recuperació de la imatge monumental del Palau de Justícia i adaptació del continent a les necessitats del segle XXI.
– Adequació del comportament tècnic de l’envolvent als requeriments d’estanqueïtat i estabilitat que requereix un edifici d’aquestes característiques.
– Compromís continu per la consolidació i reparació dels elements deteriorats segons un criteri de priorització de la restauració de les peces originals i la utilització dels sistemes constructius tradicionals.

COL·LABORADORS: Instal·lacions: J. Boneu, E. Manrique i J. Serra.

PREMIS:
– Equip guanyador del concurs públic convocat per GISA per la redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de Seguretat i Salut i posterior direcció d’obra de “Rehabilitació del vestíbul d’accés i de les Façanes i Coberta del Palau de Justícia de Barcelona”.

Emplaçament

Passeig Lluís Companys, 14, Barcelona.

Client

Departament de Justícia

Superfície

7.102 m2.

Data projecte

2007

Període obra

2008-2015

SHARE PROJECT