PRAGUE
2001 · Catalunya

Llanternó de l’antiga fàbrica Batlló

Amb l’objectiu de consolidar tots els elements estructurals i constructius del llanternó de l’antiga fabrica dels germans Batlló i actual escola Universitària d’Enginyeria, com bigues de fusta, murs de càrrega, perfils metàl·lics, sostres i congrenys de formigó i de reparar la coberta, la façana i els vitralls, enderrocant totes les distribucions interiors per tal de retornar l’edifici al seu estat original, es proposen les actuacions que es consideren més adients per a la reparació de les lesions en funció de les causes que les han produïdes.
Paral·lelament a les actuacions de reparació de les lesions observades, es proposa enderrocar totes les distribucions, paviments i cel rasos existents al sota-grada així com les distribucions de la zona adjacent a l’edifici, deixant tot el recinte buit i preparat per a posteriors intervencions.
Les reparacions proposades, sempre amb la voluntat de recuperar la imatge inicial de l’edifici i els seus interiors, són les següents:
– Reparació de les bigues de fusta podrides i sense suport.
– Reparació del congreny de formigó circular.
– Reparació de la fissuració sense directrius definides del revestiment (estucs i arrebossats) del pla inclinat de la coberta superior.
– Reparació dels degotalls del primer nivell de coberta (terrat horitzontal).
– Reparació dels degotalls de la coberta inclinada.
– Reparació de l’estructura metàl·lica oxidada.
– Reparació dels vitralls deteriorats.
– Reparació dels colors, materials i textures originals.

Emplaçament

Carrer Urgell, 187, Barcelona.

Client

Servei de Projectes, Obres i Manteniment de la Diputació de Barcelona

Superfície

4.500 m2

Data projecte

2001

Període obra

2002-2003

SHARE PROJECT