PRAGUE
1990 · Catalunya

Institut municipal d’Investigacions Mèdiques (IMIM)

L’Hospital del Mar és una de les poques construccions preexistents conservades en els intensos treballs de remodelació del front marítim de Barcelona. L’edifici de nova construcció, adossat a l’Hospital del Mar de Barcelona, és la seu dels laboratoris de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica. Es tracta d’una edificació de cent cinquanta metres de longitud, desenvolupada en soterrani, planta baixa i dos pisos superiors, amb la façana frontal lleugerament corba.
El 60% de la superfície dels dos pisos superiors es destina a laboratoris i la resta, coincidint amb el voladís de la façana posterior, a dependències administratives. A l’extrem oest, la planta soterrani duplica la seva alçada per generar l’espai de la sala d’actes, amb un aforament de dues-centes places i amb sortida independent al jardí posterior.
L’estructura de l’edifici constituïda per pilars i sostres de formigó armat amb una modulació de 6,05 m. coincideix amb els estàndards dels laboratoris. Les façanes són prefabricades i disposen d’obertures de doble vidre fix i persiana veneciana mini lama color gris antracita.
Les característiques principals de l’organització i de la forma de l’edifici es deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– L’edifici disposa d’un nucli principal de comunicacions, en el qual s’integren dos ascensors panoràmics situats en la façana principal, l’escala adossada a la façana posterior i l’accés a la Facultat de Medicina.
– El vestíbul es troba perforat verticalment en tota la seva alçada per tres penetracions, que proporcionen transparència i comunicació visual entre totes les plantes.
– Als extrems de l’edifici se situen dues sortides d’emergència; a més a més, des del primer replà de l’escala central hi ha una comunicació amb l’hospital que funciona com a sortida d’emergència d’aquest.
– L’accés està format per un gran parament de vidre reflectant de seguretat, suportat per una estructura auxiliar d’alumini oxilacat. El tancament superior de l’escala central està format per una claraboia translúcida amb perfils metàl·lics i coberta de policarbonat de doble capa. La coberta del passadís de la sala d’actes s’ha realitzat també, amb una claraboia de vidre reflectant, proveïda d’una cortina enfosquidora tipus Velux.

Emplaçament

Hospital del Mar, Ronda del Litoral, Barcelona.

Client

Institut Municipal d’Investigacions Mèdiques.

Superfície

7.700 m2

Data projecte

1990

Període obra

1991-1992

SHARE PROJECT