PRAGUE
1985 · Catalunya

Hospital de la Sant Creu i Sant Pau. Torre central

Es tracta del reforç i la restauració de la Torre Central de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de l’arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner, l’edifici civil més rellevant del modernisme català.
Les actuacions que es van realitzar en els edificis de L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau són la reparació de la torre del pavelló d’ingrés i d’administració i la reparació i rehabilitació de la coberta del vestíbul d’accés del pavelló d’ingrés i d’administració. Aquestes són les intervencions més significatives i fonamentalment consistien en refer l’estructura de la zona del rellotge “in situ” i l’execució i posterior muntatge de la resta de la torre fins a la creu metàl·lica superior i rigiditzant “in situ” les unions, amb la posterior rehabilitació del conjunt.
La idea básica que es va a considerar, i que no podia ser altra, va ser el manteniment i el respecte escrupolós a l’obra de Lluís Domènec garantint, alhora, la recuperació dels nivells admissibles de seguretat, malmesos per l’oxidació de l’acer protegit per la fàbrica de totxo. Per aconseguir aquesta idea bàsica és van estudiar i planificar totes les actuacions que la fessin possible i que es detallen a continuació, per a indicar el detall al que es va arribar en la definició de les solucions emprades. En el resultat final és pràcticament impossible observar que va ser necessari enderrocar l’agulla central fins dessota el rellotge.
Les característiques principals de l’actuació deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny de totes les fases:
– Formació d’ancoratges i muntatge de pilars en la zona del rellotge i formigonament conjunt amb el congreny perimetral.
– Formació dels vuit pilars de 3,15 m. d’alçària del segon tram damunt del rellotge, inclòs el congreny perimetral de base. Fet a peu d’obra amb motllo especial. Muntatge d’aquests pilars amb formigonament de la junta roscada de l’acer.
– Formació dels vuit pilars de 2,20 m d’alçària corresponents al tercer tram damunt del rellotge, inclòs, el congreny perimetral de base. també fets a peu d’obra i muntats amb formigonament de la junta (inclòs el congreny perimetral de base).
– Formació dels arcs d’unió entre el congreny de base i els pilars del segon tram.
– Formació de la peça especial de 0,65 d’alçària que perfà els vuit pilars del darrer tram.
– Formació del tronc de con de 3,65 m d’alçària que acaba la torre, i col·locació de la creu superior metàl·lica prèviament restaurada, així com les dues corones d’adorn de ferro forjat situades al final dels pilars del segon i tercer tram.
– Formació de l’escala metàl·lica de cargol de 7,90 m d’alçària, ancorant-la en els extrems, pintada amb poliuretà de dos components.
– Accés amb escala “de vaixell” per l’accés del nivell o al nivell 1, amb tapa d’alumini.
– Restauració de la barana de l’escala de cargol de pedra que va del nivell 1 al del rellotge.
– Restauració dels arcs de ferro del rellotge.
– Reconstrucció del sostre octogonal del nivell 0, amb totxo i rajola.
– Aplacat dels pilars del nivell 1 amb fàbrica de totxo especial. Condicionament del corresponent tram d’escala.
– Arrebossat mestrejat del sostre del nivell 1, pavimentació damunt dels sostres dels nivells 1 i 2 amb gres i formació de desguassos d’aquests nivells amb gàrgola de coure.
– Restauració dels arrebossats exteriors de la torre, reposició d’aplacats ceràmics tipus “romà” i peces vidriades d’adorn, formació de peces d’adorn modernistes amb pedra.
– Revestiment de l’estructura de la zona del rellotge amb la pedra recuperada i restaurada i la que sigui necessari fer de nou. incloses escultures, peces d’adorn, escates de ceràmica, etc.
– Restauració i muntatge de tot al pedra d’adorn, des de damunt del rellotge fins a l’acabament de la darrera balconada a l’alçada del segon tram de pilars.
– Neteja interior i exterior de tota la torre.

RECONEIXEMENTS:
– Patrimoni Mundial UNESCO, 1997.
– Bé d’interès Nacional 1978, (R.I.) – 51 – 0004278 – 00000.

Emplaçament

Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, Barcelona.

Client

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Superfície

1.583 m2

Data projecte

1985

Període obra

1985-1989

SHARE PROJECT