PRAGUE
2010 · Catalunya

El Xalet de La Molina

El Xalet de La Molina, del Centre Excursionista de Catalunya, està format per un conjunt d’edificis de diferent antiguitat. La part més antiga de l’edifici va ser inaugurada l’any 1925. L’edifici actual és el resultat de les ampliacions que s’han fet en èpoques posteriors. A l’edifici original s’hi va afegir l’ala oest, l’edifici annex, que està connectat amb el cos principal per un passadís al nivell de la planta 1ª i el gimnàs, en la confluència dels dos blocs principals.
La capacitat actual d’aquest refugi és de 180 llits, distribuïts en les tres plantes de l’edifici principal i en les altres dues de l’ala oest.
El projecte de reforçament, que inclou les actuacions a les zones malmeses dels murs de façana i de la coberta, ha seguit el criteri de mantenir la composició original per tal de conservar la imatge de l’edifici.
L’estructura existent és composta de parets de càrrega i sostres unidireccionals de fusta. Es preveu que la fonamentació estigui composta de sabates corregudes de formigó ciclopi o de maçoneria sota les parets de càrrega. Es preveu la consolidació de la fonamentació de l’edifici.
La coberta de l’edifici està resolta amb una estructura d’encavallades de fusta recolzades a les parets perimetrals i als pilars centrals. Les actuacions previstes a la coberta de l’edifici es limiten a la restitució de l’estanquitat de les zones afectades pel trencament de la coberta i al restauració de l’acabat amb peces de pissarra.
Les façanes estan constituïdes per murs de càrrega de maçoneria de morter de calç. L’acabat és arrebossat a la cara interior i vist a la cara exterior. A les façanes es preveu la reparació de les zones afectades per trencaments o esquerdes.

Emplaçament

Plaça del Xalet s/n -La Molina-Alp. Girona

Client

Centre Excursionista de Catalunya.

Superfície

1.470 m2

Data projecte

2010

Període obra

2012

SHARE PROJECT