PRAGUE
2002 · Catalunya

57 habitatges al barri de Sant Andreu

La redacció d’aquest projecte té com a objecte la construcció d’un conjunt de 57 habitatges, 2 locals comercials i un supermercat en planta baixa i 121 places d’aparcament en dues plantes soterrani.
La planta baixa i el primer soterrani ocupen la totalitat del solar mentre que els habitatges es projecten en un sol bloc que resol unitàriament la cantonada entre el carrer Garrofers i l’avinguda Rio de Janeiro, així com la diferència d’alçades i de profunditat edificable. El projecte consta de 5 escales, 3 d’elles de protecció oficial i les altres dues de renda lliure. Les quatre escales que tenen accés des del carrer Garrofers són de PB+4, amb 2 i 3 habitatges per replà, mentre que l’escala que té l’accés des de l’Av. Rio de Janeiro és de PB+5 i té 4 habitatges per replà. L’estructura és a base de pilars de formigó armat “in situ” i sostres reticulars de formigó armat. Els muntants i baixants de les instal·lacions de tots els habitatges són accessibles des dels replans d’escala i dels patis interiors, de manera que el manteniment és fàcil i independent de l’usuari.
Les característiques principals de l’organització i de la forma de l’edifici es deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Consecució del màxim aprofitament de les possibilitats edificatòries del solar
– Resolució de la cantonada del bloc mantenint la màxima ortogonalitat possible de l’estructura i de les habitacions amb el mínim d’escales.
– Unificació de les tipologies, dins del possible, aconseguint en tots els casos una ventilació creuada.
– Totalitat de les habitacions ventilant al carrer o a l’interior de l’illa. Als dos patis de llums existents només i ventilem les cuines.
– Planta baixa esglaonada de manera que s’adapta al pendent del carrer
– Pell de l’edifici amb dos tractaments de superfície, monocapa i aplacat petri, que ajuden a explicar la volumetria del bloc, donant-li una visió unitària, però no monolítica.
– Introducció de mecanismes d’estalvi energètic com la instal·lació de plaques solars per a aigua calenta.
En els aspectes mediambientals s’ha posat una especial atenció en:
– Utilització de pintures ecològiques i materials aïllants que asseguren el màxim d’estalvi energètic.
– Minimització, control i tractament dels residus y aigües pluvials.
– Optimització del consum energètic, la utilització d’energies renovables i l’ús de fonts d’energia no contaminants.

COL·LABORADORS: Instal·lacions: J. Boneu, E. Manrique, J. Serra i M. Duque.

PUBLICACIONS: Habitatge assequible i qualitat de vida a Barcelona (2004-2010). Ajuntament de Barcelona.

Emplaçament

Carrer Garrofers, 22-34, Sant Andreu, Barcelona.

Client

R.E.G.E.S.A. Promoció Pública.

Superfície

12.816m²

Data projecte

2002

Període obra

2004-2005

SHARE PROJECT