PRAGUE

Dictamen pertocant a les patologies observades en les fonamentacions dels aerogeneradors ECOTECNIA-74.