PRAGUE

Dictamen pertocant a les patologies observades en els tancaments dels nuclis de serveis situats en la planta baixa de l’Escola Tau de San Cugat del Vallès. Sant Cugat del Vallès-Barcelona.