PRAGUE

Dictamen pertocant a les patologies observades en els “Cines Oscar”, en el Polígono “El Ramassar” de Granollers (Barcelona).