PRAGUE
2011 · Cataluña

Remodelación de la Masía Can Julià

És tracta d’una masia del 1708, de planta rectangular, que consta de planta baixa, planta primera i planta sota coberta (golfes). La topografia del terreny fa que l’accés a l’edifici es pugui realitzar des de la planta baixa per la façana est –façana principal- o des de la planta primera per la façana oest –façana posterior. Per tant, la planta baixa queda semisoterrada. D’altra banda, la planta sota coberta només es desenvolupa des del centre de l’edifici cap a la façana principal.
La planta de la masia consta de tres naus i un cos transversal posterior. Està construïda amb murs de càrrega i sostres unidireccionals. Els murs de l’edifici són majoritàriament de maçoneria, amb algunes zones de fàbrica de maó massís. L’estructura del sostre de la planta baixa és de biguetes de formigó, metàl·liques o de fusta segons el tram, i de fusta a la resta dels sostres. La coberta es configura mitjançant encavallades de fusta. Les façanes estan acabades amb un arrebossat de morter de calç i les cobertes són inclinades acabades amb teula ceràmica àrab. El cos principal es cobreix a dues aigües, mentre que el petit cos central es cobreix a tres aigües. Els ràfecs són fets amb peces de maó.
L’objecte de la intervenció és la rehabilitació de l’edifici per a que pugui albergar en el futur el “Centre d’Interpretació del Riu Llobregat”.

Emplazamiento

Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, Barcelona.

Cliente

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i Aigües de Barcelona.

Superficie

506 m2

Fecha proyecto

2010

Período obra

2012 – 2013

SHARE PROJECT