Dictàmens pericials

• Actualització del Pla Director de l’Antiga Presó “La Model” a Barcelona, anàlisi de les patologíes. Barcelona. Sapin 2018

• Dictamen pertocant a l’estat de l’edifici situat al carrer sant iscle núm. 75 interiors (illa r) del barri “turó de la peira” a Barcelona. Anàlisis de les causes de les lesions observades i valoració de les actuacions necessàries que caldria realitzar‐hi per a garantir‐ne la seva seguretat i l’habitabilitat.  Sapin 2017 

• Dictamen pertocant a l’estat de les escales dels edificis situats a les illes a, b, c, d i e del polígon d’habitatges Centcelles del municipi de constanti, a Tarragona. Sapin 2017

• Dictamen pertocant a l’anàlisi de l’estructura d’estintolament dels nous forats que s’han de fer al l’edifici ubicat  Passeig de Gracia nº88, a Barcelona. Barcelona. Sapin 2017

• DUE Dilegence de les Seus del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, ubicats a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Vic. Sapin 2017

• Informe pertocant a les humitats i lesions observades en l’edifici del complex esportiu nord de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Barcelona. Sapin 2017

• Assistència tècnica per a les inspeccions prèvies d’edificis de les obres de la LÍNEA 9 de Metro de Barcelona. Tram 3r. Subtram: Zona Universitària – Manuel Girona. Client: GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES S.A. Barcelona. Spain 2010
• Dictamen pertocant a las patologies observades en l’edifici “Xalet de la Molina” del Centre Excursionista de Catalunya en el municipi d’Alp, Girona. Alp-Girona. Spain 2007
• Dictamen pertocant a les patologies observades en les fonamentacions dels aerogeneradors ECOTECNIA-74. Spain 2006
• Dictamen sobre l’esfondrament d’un edifici en els carrers S. Francesc d’Assis núm. 19 i Tarragona núm. 24 d’Igualada. Igualada-Barcelona. Spain 1999
• Dictamen per l’enderroc de tres torres de 17 plantes. Sabadell-Barcelona. Spain 1996
• Dictamen sobre la fissuració i assentament del Govern Civil de Burgos. Burgos. Spain 1996
• Dictamen sobre l’esfondrament de l’Hotel Bahía en Santander. Santander. Spain 1992
• Dictamen sobre el compliment de sentència referent a Roma 2000 (3.000 habitatges). Barcelona. Spain 1991
• Dictamen general sobre Aluminosis en l’Habitatge Públic de Catalunya. Catalunya. Spain 1991
• Dictamen sobre l’esllavissament de terres i fissuració d’una illa en el barri del Putxet, en Barcelona. Barcelona. Spain 1990
• Dictamen sobre el trencament d’un pilar en el Viaducte de la Baells. Berga-Barcelona 1989