Pavelló de Sant Salvador de l’Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau. Façanes i Cobertes

FITXA TÈCNICA
Projecte de consolidació de les façanes, les cobertes i l’estructura del Pavelló de Sant Salvador del recinte històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

EMPLAÇAMENT: Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, Barcelona.
CLIENT: Fundació privada del hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
SUPERFÍCIE: 1.930 m2
PRESSUPOST: 1.903.840 €

DATA DEL PROJECTE: 2010 / 2012
PERIODE DE L’OBRA: 2012-2014

 

 

RECONEIXEMENTS:
– Patrimoni Mundial UNESCO, 1997.
– Bé d’interès Nacional 1978, (R.I.) – 51 – 0004278 – 00000.

MEMÒRIA
El Pavelló de Sant Salvador és dels denominats “Pavellons per a malalts o d’infermeria d’un pis”. Es tracta del primer dels pavellons que se situen, des del Pavelló d’Administració, a la dreta del passeig central del recinte hospitalari de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, es a dir, al costat Est, area dels pavellons dedicats als homes.

Els pavellons d’un sol pis van ser concebuts originàriament amb planta principal (planta baixa), planta soterrani ( semisoterrani en aquest cas per adaptació a la topografia del terreny) i les golfes (sota coberta). Durant molts anys ha presentat un aspecte molt diferent al haver-se aprofitat el gran espai interior de la sala de malalts i la seva gran alçada per a introduir diferents estances i un pis superior. Actualment, passats els enderrocs que es realitzaren com a conseqüència al desmantellament de l’ús hospitalari, la configuració del pavelló es correspon a l’original.

La degradació al llarg dels anys al Pavelló de sant Salvador es reflexa en l’abandonat estat dels interiors, però sobretot als desperfectes de las façanes y les cobertes, assotades pels factors climàtics i l’envelliment natural dels materials. Aquests factors es reflecteixen a la coberta per l’aparició de patologies tals com l’oxidació de las biguetes de coberta, la fisuració del tauler de coberta, el trencament de gran quantitat de teules ceràmiques, l’obstrucció dels baixants, el deteriorament de les xemeneies, careners, canals i molts d’altres elements, l’acumulació de brutícia i excrements, entre d’altres. A les façanes apareixen patologies tals com fissures, esquerdes i despreniments en murs de fàbrica i de pedra, humitats i eflorescències marines, deteriorament d’elements singulars, mal estat de les fusteries o brutícia generalitzada.

Es preveuen una sèrie d’intervencions dirigides a la consolidació y rehabilitació de las cobertes, incloent especialment la consolidació estructural de les cobertes inclinades i de la cúpula de la sala de dia, i façanes, amb l’objectiu de retornar a l’edifici la dignitat del seu estat original. Són les següents:

SISTEMA ESTRUCTURAL I DE SUSTENTACIÓ
• Consolidació estructural de la coberta inclinada.
• Restitució de la llanterna i consolidació de la cúpula.
• Sanejat dels perfils metàl·lics de la cúpula.
• Sanejat dels perfils perimetrals del forjat de coberta.
• Reforç de pilars metàl·lics.
• Cosit d’esquerdes als murs resistents de fàbrica de totxo o de pedra.
• Cosit d’esquerdes als dintells i arcs de fàbrica de totxo o de pedra.
• Reforç de balcons i elements en voladiu.

SISTEMA ENVOLTANT – FAÇANES
• Reparació i neteja de paraments de fàbrica de totxo.
• Reparació i neteja de paraments de pedra.
• Impermeabilització dels sòcols.
• Reparació dels aplacats de ceràmica vidriada.
• Rehabilitació d’escultures, relleus ornamentals, motllures i balustrades.
• Desmuntatge, reparació i muntatge de les fusteries exteriors.

SISTEMA ENVOLTANT – COBERTES
• Reparació de la teulada de teula corba ceràmica.
• Reparació de la teulada de teula d’escama ceràmica.
• Reparació de las terrasses de coberta plana.
• Noves fixacions de seguretat a la coberta.
• Col·locació d’un sistema anti-coloms

SISTEMA DE CONDICIONAMENT AMBIENTAL I SERVEIS
• Substitució dels baixants per uns nous de Polipropilè.
• Intervenció a la xarxa de sanejament.