Parc Científic de Barcelona Fase I i II

FITXA TÈCNICA
Fase 1: Construcció de 13 mòduls per a laboratoris d’investigació. Comprèn, també, la rehabilitació dels edificis de les antigues Facultats de Història i Pedagogia.
Fase 2: Concebuda com la continuació de la primera, inclou la nova construcció de 8 mòduls de laboratoris més, una sala d’actes i auditori amb servei de bar i restaurant, un aparcament de 500 places aprox. i la reforma de les Torres B i C en oficines.
Edifici d’administració: Així mateix, és feu, en una fase intermèdia, la reforma i el condicionament de l’edifici existent d’Administració, seu central de tots els serveis administratius del PCB.

EMPLAÇAMENT: Campus de la Universitat de Barcelona a Pedralbes, Barcelona.
CLIENT: Fundació Parc Científic de Barcelona.
SUPERFÍCIE: 55.874,75 m² d’obra nova / + 17.272,65 m² de reforma / + 4.931,42 m² urbanització
PRESSUPOST: 21.570.565 € / 1.544.892.04 € / 37.331.537 €
DATA DEL PROJECTE: 1995 / 2006 / 2007
PERÍODE DE L’OBRA: 1998 – 2003 / 2006 – 2007 / 2008 – 2012
COL·LABORADORS: Instal·lacions: J. Boneu, E. Manrique i J. Serra

MEMÒRIA
FASE I:El nou edifici es va proposar com un conjunt de mòduls units mitjançant passadissos, que connecten amb els edificis preexistents que es conserven a l’illa (Torre B, Torre C, Torre D i Administració). Cada mòdul, que pot tenir una o dues plantes soterrani, planta baixa i una o dues plantes pis, és un gran contenidor d’uns 10 x 30 m. En la direcció est – oest els mòduls se separen entre si, alternativament, amb passadissos i patis d’il·luminació i ventilació. És en aquests passadissos on es troben les escales i, a banda i banda de cadascuna d’elles, uns patis interiors que comuniquen vertical i visualment totes les plantes.
Les façanes de l’edifici de nova planta són modulades (1×1 m) i tenen totes el mateix tractament.
En quant a la reforma i adaptació de la Torre D, antiga Facultat de Pedagogia, aquesta es va transformar en edifici d’oficines i sala d’actes per a la Fundació Parc Científic i la Fundació Bosch i Gimpera.
EDIFICI ADMINISTRACIÓ: Reforma de l’edifici existent en edifici d’oficines i accés principal al Parc Científic. La reforma contemplava: la restauració de la façana, la construcció d’una nova via d’evacuació i d’una nova connexió amb l’edifici modular del Parc Científic, la reordenació general de les plantes i la substitució i actualització de totes les instal·lacions.
FASE II: Inclou la construcció de nous laboratoris, d’una sala d’actes i d’un servei de bar i restaurant. A més a més, també contempla la reforma de les Torres B i C.
Aquesta fase del Parc Científic té, per tant, tres zones molt diferenciades: la zona modular (obra nova), la zona de serveis (obra nova) i la zona de les torres (reforma). Les tres zones s’uneixen i es relacionen entre si a través de l’espai d’accés, concebut com un carrer o un nucli de comunicacions amb rampes, escales i ascensors, que permet accedir al recinte tant des del carrer Baldiri Reixach com des de l’avinguda Gregorio Marañon. A més, la segona fase del Parc científic inclou la construcció de dos soterranis destinats a aparcament.
Les característiques principals de l’actuació deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny de totes les fases són:
– Modulació i la racionalització dels elements, per tal de poder utilitzar pocs elements diferents i, per tant, d’aconseguir la màxima estandardització possible, amb l’estalvi econòmic a l’hora de construir l’obra.
– Supressió de barreres arquitectòniques per l’accés des de l’exterior, recorreguts interiors i serveis.
– Optimització de les instal·lacions per aconseguir una millora a l’estalvi energètic.
– Il·luminació de tots els espais i nuclis de comunicació per a garantir la llum natural al màxim nombre d’estances possible.