Palau de Justícia de Barcelona

FITXA TÈCNICA
Rehabilitació del vestíbul, les façanes i les cobertes.

EMPLAÇAMENT: Passeig Lluís Companys, 14, Barcelona.
CLIENT: Departament de Justícia
SUPERFÍCIE: 7.102 m2.
PRESSUPOST: 6.436.786 €
DATA DEL PROJECTE: 2007.
PERÍODE DE L’OBRA: 2008 – 2015
COL·LABORADORS: Instal·lacions: J. Boneu, E. Manrique i J. Serra

PREMIS:
– Equip guanyador del concurs públic convocat per GISA per la redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de Seguretat i Salut i posterior direcció d’obra de “Rehabilitació del vestíbul d’accés i de les Façanes i Coberta del Palau de Justícia de Barcelona”.

MEMÒRIA
Amb motiu del centenari de la inauguració del Palau de Justícia (1908), es va proposar la recuperació de la imatge monumental de l’edifici com a Seu dels màxims òrgans judicials de Catalunya, fent desaparèixer els signes d’envelliment i deteriorament mitjançant la rehabilitació i reforma de les cobertes, les façanes i el vestíbul. Després d’aquestes reformes, l’edifici acollirà el Consell de Justícia de Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la Fiscalia Superior de Catalunya.
La intervenció s’ha dut a terme en tres fases:
Fase 1 VESTÍBUL: Proteccions a les façanes exteriors
Actuacions de rehabilitació al vestíbul, incloent la restauració de la lluerna
Fase 2 COBERTES: Rehabilitació de les cobertes
Fase 3 FAÇANES: Restauració de les façanes exteriors i de les façanes dels patis interiors.

Les característiques principals de l’actuació deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny de totes les fases:
– Restauració dels elements constructius recuperant, quan se’n té constància, els acabats i els colors originals, utilitzant criteris de coherència amb les regles neoclàssiques utilitzades pels arquitectes Josep Doménech i Estapà i Enric Saguier.
– Recuperació de la imatge monumental del Palau de Justícia i adaptació del continent a les necessitats del segle XXI.
– Adequació del comportament tècnic de l’envolvent als requeriments d’estanqueïtat i estabilitat que requereix un edifici d’aquestes característiques.
– Compromís continu per la consolidació i reparació dels elements deteriorats segons un criteri de priorització de la restauració de les peces originals i la utilització dels sistemes constructius tradicionals.