Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau

FITXA TÈCNICA
Conjunt d’edificis destinats a la recerca, amb un consum energètic proper a zero, que dialoguen mitjançant la façana ceràmica tecnològica amb els edificis existents, declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

EMPLAÇAMENT: “Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”, Barcelona
CLIENT: Fundació privada “Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”
SUPERFÍCIE: 28.152 m2
PRESSUPOST: 46.145.542 €
DATA DEL PROJECTE: 2012

PERIODE DE L’OBRA: 2016-2018
COAUTORS: Pich-Aguilera Arquitectes

PREMIS:
– Primer premi al concurs per a realitzar el projecte i la construcció del nou institut de investigació de “l’Hospital de la Santa Creus i Sant Pau a Barcelona”. Amb la col·laboració de Pich-Aguilera Arquitectes

MEMÒRIA
CRITERIS BÀSICS DE LA PROPOSTA ARQUITECTÒNICA
Volumetria Exterior
– Proposem uns volums potents i massissos, de geometria clara i neta, que s’eleven per damunt de l’espai públic, i posen en relleu el caràcter institucional dels edificis.
– Les plantes baixes s’obren amb molta transparència per abocar-se al seu entorn i fer palesos els accessos a aquests nous equipaments.
Tractament de Façanes
– Hem previst una pell ceràmica, tecnològica i amb una perforació contínua, de la mateixa gamma cromàtica dels pavellons històrics de Domènech i Montaner.
– Les diferents orientacions de les façanes es resolen amb diferents posicions de les peces que constitueixen la pell, per tal de proporcionar la màxima protecció solar i garantir una gran permeabilitat visual a tot es les estances interiors i, alhora, impedir les visuals directes des de l’exterior que afectarien la privacitat dels usuaris.
Funcionalitat i Distribució
Hem estudiat acuradament els fluxos de relació entre els diferents usos, per tal d’emplaçar-los en les situacions més avantatjoses des dels següents punts de vista:
– Que els recorreguts més freqüents siguin el més curts possibles
– Minimitzar les connexions en passadissos
– Aportar espais d’interrelació amplis, ben il·luminats, que permetin les trobades amb grups o en “petit comitè”, repartits per tot l’edifici.
– Acomplir escrupolosament la separació de recorreguts incompatibles (públic-restringit, net-brut, usuari-mercaderies…)
– Aportar espais flexibles, que puguin ser lloc de trobada, aula de formació, sala de reunions… amb un mínim de mitjans per convertir-los d’un ús a l’altre.
Aquestes mesures ens han permès optimitzar la relació superfície útil-superfície construïda, fins l’extrem que hem acabat construint menys superfície de la prevista i donant més superfície útil que la demanada.
Màxima Eficiència Energètica
La present proposta per als edificis de l’Institut de Recerca ha estat concebuda per tal d’aconseguir la màxima eficiència energètica tenint en compte la totalitat de la vida útil del seus components i reduint al màxim les emissions i despeses de manteniment sense veure penalitzats el cost ni el confort.
S’han tingut en compte les següents estratègies:
– reducció d’energies i materials durant el procés constructiu.
– priorització dels elements desmuntables, reciclables i reutilitzables en la tria dels sistemes constructius.
– reducció de la demanda energètica mitjançant estratègies actives de disseny eficient.
– reducció de consums gràcies a sistemes actius d’alta eficiència i sistemes de gestió avançats, tant de clima, enllumenat i d’aigua.
Les estratègies d’ecoeficiència permetran un estalvi del 62% de consum d’energia (kWh) respecte un edifici de referència de la mateixa tipologia que compleixi la normativa, reduint el rati de consum dels 160 kWh/m2 fins els 59 kWh/m2. Les emissions de CO2 tindran un estalvi del 62% respecte l’edifici de referència (31,5 kg CO2/m2 any).
Els edificis integraran en coberta la instal·lació de panells fotovoltaics per produir l’energia elèctrica suficient per la producció de fred i calor (estimada en el 31% del consum total). Això permetrà garantir un consum 0 en la producció de clima, tant fred com calent.
Per tant, pel que fa a l’objectiu de la Comissió Europea per al 2020 del 20/20/20 d’estalvis (energia, CO2 i producció amb renovables) en els nostres edificis partim ja d’uns ratis de 62/62/31, sense incrementar el cost previst pels edificis.
Alhora podem garantir que el projecte estarà en perfectes condicions per obtenir una bona certificació tipus Leed, optant a la qualificació or (obtenint almenys 64 punts dels 110 possibles).