Escola municipal de música i conservatori de Terrassa

FITXA TÈCNICA
Nova construcció d’una zona d’aularis, d’administració i de serveis per l’ús de l’escola així com la construcció d’un auditori d’ús intern i públic.

EMPLAÇAMENT: Carrer Miquel Vives, 2, Terrassa, Barcelona.
CLIENT: Ajuntament de Terrassa.
SUPERFÍCIE: 7.300 m2.
PRESSUPOST: 4.400.623 €.
DATA DEL PROJECTE: 2000
PERÍODE DE L’OBRA: 2001 – 2003.
COAUTORS: Ramón Artigues i Ramón Sanabria.
COL·LABORADORS: Instal·lacions: J. Boneu i E. Manrique.

PUBLICACIONS:
Revista ON Diseño, núm. 249. “Escuela Municipal de Música y Auditorio en Terrassa, Barcelona.” Edita Aram Ediciones, S.A. 2004.
2a Biennal d’Arquitectura del Vallès. Edita COAC, setembre del 2003. “Conservatori de Terrassa.”

MEMÒRIA
El projecte planteja la doble funcionalitat que comporten una escola de música (us exclusiu per a l’escola) i un auditori (ús per a l’escola i pel públic). Tenint en compte la topografia del solar, cada accés es planteja des de façanes oposades: al conservatori per el nord i al auditori per el sud.
L’edifici manté la forma rectangular del solar i l’ocupa totalment en les plantes d’accés. En plantes superiors, manté un cos lineal de serveis públics, orientat a nord, i tres barres longitudinals amb façanes a est i oest. En secció, hi ha dos àmbits completament diferenciats: el conservatori i totes les dependències lligades al desenvolupament de les tasques pedagògiques i, l’auditori. La disposició en tres barres crea dos patis interiors per tal de poder ventilar i il·luminar convenientment la totalitat de les aules.
Dins del volum del Conservatori de Música es diferencien dues parts: dependències amb caràcter mes públic a nord i els aularis a sud. La façana nord es tractada en la seva totalitat amb vidre modelat translúcid i vidre transparent. Això proporciona un caràcter representatiu a l’edifici tant des de l’exterior com des de l’interior (vestíbul general plantejat com un gran volum buit de llum buit).
Les característiques principals de l’estructura de l’edifici es deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Lloses de formigó armat de 25 cm. de gruix suportades per pilars de secció circular, rectangular, i per murs de 30 cm. de gruix a la zona d’aulari i dependències públiques del conservatori.
– Pilars apantallats i bigues de cantell de formigó armat al sostre de l’auditori, on s’estintola l’estructura dels cossos destinats a aulari situats a sobre de la gran sala.
– Fonamentació formada per sabates rígides, de formigó armat, aïllades o agrupades i sabates continues sota els murs de contenció de terres i dels murs centrals.