Centre d’Atenció Primària “Pare Claret”

FITXA TÈCNICA
Reforma integral del centre d’assistència primària “Pare Claret” de Barcelona i Àrea de Diagnòstic per la Imatge

EMPLAÇAMENT: Carrer Sant Antoni MªClaret , 19-23, Barcelona
CLIENT: Servei Català de la Salut
SUPERFÍCIE: 3.102,00 m²
PRESSUPOST: 1.676.237,37 €
DATA DEL PROJECTE: 1998-2000
PERÍODE DE L’OBRA: 2004
COAUTORS: J. Carreté, M. Barba i E. Montané.

MEMÒRIA
Es tracta de la rehabilitació integral d’un Centre d’Assistència Primària situat als carrers de l’Eixample de Barcelona.
El projecte contempla la rehabilitació de part de la planta baixa i de les plantes primera, segona i tercera de l’edifici existent, amb una alçada de planta baixa més 8 plantes, entre mitgeres in ocupat principalment per habitatges des de la quarta planta amb tres nuclis d’escala. La planta tipus dels tres nivells del centre ocupa tota la superfície edificada, i és una planta lliure travessada per els tres nuclis verticals (escala i ascensor).
El projecte es va redactar seguint els criteris i directrius per al disseny de centres d’atenció primària dictats pel departament de Sanitat i Seguretat Social. Va ser especialment important l’organització per fases de l’obra, per tal d’aconseguir un servei mínim d’assistència al centre sanitari.
Es va realitzar una intervenció a l’estructura de sostres unidireccionals existents que va permetre guanyar càrrega d’ús a canvi de les càrregues permanents suprimides al substituir el materials d’anivellat i paviment per una capa de compressió i un paviment lleuger. A més a més, es va realitzar la construcció de dues escales, situades als dos extrems de la façana del carrer, i de les zones dels trespols a on està actualment l’escala d’accés al C.A.P.
Les característiques principals de l’actuació deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Correcta adequació a les possibilitats distributives de la planta.
– Tractament de la intervenció de cada planta com una part de l’agrupació de conjunt.
– Unificació dels sistemes constructius a tots els nivells per tal d’abaratir el cost de l’obra i reduir el període de la mateixa.
– Elecció dels materials d’acabat per tal de garantir llur durabilitat i solidesa.